tips en trucs voor ouders

stimuleer veilig verkeersgedrag en vergroot het bewustzijn

Gedrag kinderen
 • Ga het gesprek aan met uw kind om knelpunten te achterhalen en te horen welke route hij of zelf naar school neemt.
 • Bevorder bij uw kind de bewustwording van het gedrag van andere weggebruikers (bijvoorbeeld dode hoekspiegel bij vrachtwagens en uiteraard de ‘gewone voorrangsregels’).
   
Actieve bijdrage ouders
 • Geef u zelf op en zet u in als lid van de ouderraad (bijvoorbeeld met verkeersveiligheid als taakveld ).
 • Maak foto’s en video’s die gevaarlijke situaties (problemen) in beeld brengen om andere ouders bewust te maken van hun gedrag.
 • Oefen (liefst voorafgaand aan de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs) de schoolroute met uw kind en wijs op specifieke situaties.
   
Veilige schoolomgeving
 • Maak een paar vergaderafspraken met een kleine groep actieve leerlingen om inzicht te krijgen in de problematiek rond de schoolomgeving en op de schoolthuisroute. Informeer bij de school welke plaats verkeerseducatie/verkeersveiligheid in het lespakket heeft en vraag of de school aan TT deelneemt.
 • Motiveer de school om (meer) aandacht te besteden aan verkeersveiligheid. Bij voorkeur door deelname aan TT.
 • Betrek ouders bij het verkeersveiligheid rond de school, bijvoorbeeld via de schoolkrant, ouderavonden, MR/Ouderraad, probeer afspraken te maken over verkeersveiligheidzaken, geef suggesties over de wijze waarop ouders met hun kinderen kunnen oefenen op het gebied van verkeersveiligheid.
 • Neem contact op met de gemeente om te bekijken of een werkgroep/platform verkeersveiligheid tot de mogelijkheden behoort en maak met deze groep actoren een concreet actieplan.
   
Inzet gemeente
 • Verzoek de gemeente een werkgroep/platform in te stellen om de verkeersveiligheid rondom schoolomgevingen en de school-thuisroutes te verbeteren. En neem er aan deel.
 • Spoor de gemeente aan gemelde klachten rond de schoolomgeving en de school-thuisroute binnen afzienbare tijd ter plaatse te onderzoeken. Vraag naar de uitslag van dit onderzoek. Denk mee aan een snelle oplossing (hetzij infrastructureel, hetzij via een gedragsstimulans/handhaving).
   
Betrek politie
 • Vraag aan de politie deel te nemen aan werkgroepen/platforms om verkeersveiligheid rond de schoolomgeving te verbeteren.
 • Laat de politie zo goed mogelijk participeren in het verkeerseducatieprogramma op school.
 • Bevorder de koppeling tussen verkeerseducatie (door de school), de weginfrastructuur (de gemeente) en handhaving door de politie.


bron: veilige schoolomgeving