privacyverklaring TotallyTraffic

In deze privacyverklaring vindt u informatie over de manier waarop de provincie Noord-Brabant met het verkeerseducatieprogramma TotallyTraffic voor het voortgezet onderwijs omgaat met de (persoons)gegevens die u aan ons verstrekt.

De provincie Noord-Brabant hecht aan privacy. Zij werkt nauw samen met overheden, burgers, bedrijven en andere instellingen, en draagt daarbij zorg voor een betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan haar toevertrouwde (persoons)gegevens. De provincie geeft dit vorm door in haar handelen en uitingen zowel intern als extern uit te gaan van de kernwaarden betrouwbaar, transparant, zorgvuldig en veilig.

Wie is verantwoordelijk

De verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is de provincie Noord-Brabant. In haar opdracht is TT-Brabant verantwoordelijk voor de doeleinden van de verwerking van uw (persoons)gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Voor het TT-jaarplan van de scholen en het daarbij horende toetsingsformulier prestatie-indicatoren, de TT-website, de digitale evaluatieformulieren van de modules en de TT-nieuwsbrief worden (persoons)gegevens verwerkt. De provincie gebruikt deze (persoons)gegevens alleen voor de verwerkingen waarvoor ze bedoeld zijn. (Persoons)gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden. Daarnaast worden alleen de (persoons)gegevens verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking.

TT-jaarplan en toetsingsformulier

Voor deelname en continuering van de deelname aan TotallyTraffic verstrekken scholen per kalenderjaar relevante informatie voor de administratie en de subsidieaanvraag. Deze gegevens en de afspraken die de school met TT per kalenderjaar maakt, zijn vastgelegd in het TT-jaarplan van de school. Na afloop van het schooljaar controleert TT of de school aan de afspraken heeft voldaan. Dat wordt vastgelegd in het toetsingsformulier prestatie-indicatoren. De PDF-versie van beide formulieren e-mailt de school naar de gemeente, omdat deze formulieren voor de subsidieverstrekker essentiële informatie bevatten.

Online lessen achter code TT-site

De online lessen op de TT-website staan achter een code. TT-scholen ontvangen een unieke gebruikersnaam die in combinatie met een wachtwoord toegang geeft tot de online lessen. Na afloop van het geven van een TT-module vult de school een online evaluatieformulier in. Dit formulier staat eveneens achter de code. TT-Brabant gebruikt de geanonimiseerde gegevens uit de online evaluatieformulieren van de TT-modules voor monitoring en kwaliteitsbewaking.

TT-nieuwsbrief

Met de TT-nieuwsflits houdt TT scholen, gemeenten en andere betrokkenen op de hoogte van het laatste nieuws en belangrijke ontwikkelingen over TT en verkeersveiligheid. Deze nieuwsbrief informeert over de TT-ontwikkelingen. Functionarissen van scholen, gemeenten en andere geïnteresseerden kunnen zich via de TT-website aanmelden voor deze digitale TT-nieuwsbrief. De contactpersonen van de TT-scholen ontvangen de digitale nieuwsbrief nadat TT-Brabant de deelname van de TT-school per brief heeft bevestigd. In deze brief staat vermeld dat de nieuwsbrief noodzakelijk is voor de dienstverlening van TT en dat de school bij deelname aan TT akkoord gaat met het verzenden van de nieuwsbrief. Dezelfde boodschap staat opgenomen in het TT-jaarplan dat bij continuering van de deelname aan TotallyTraffic per kalenderjaar met een door de scholen ondertekend TT-jaarplan wordt bekrachtigd. Voor het verzenden van de TT-nieuwsbrief gebruiken wij het e-mailadres van de contactpersoon van de school (veco) die in onze administratie is vermeld.

Welke (persoons)gegevens slaan wij op in de TT-administratie opgeslagen?

TT-jaarplan

 • contactgegevens school
 • naam school
 • adres school
 • telefoonnummer school
 • bankrekeningnummmer
 • tennaamstelling rekeninghouder
 • betalingskenmerk/referentienummer


Contactgegevens verkeerscoördinator op school (veco)

 • naam veco
 • bezoekadres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres


Contactgegevens TotallyTraffic-scholenbegeleider

 • naam TT-scholenbegeleider
 • bezoekadres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres


Contactgegevens gemeente coördinator (gemco)

 • naam gemco
 • postadres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres


Toetsingsformulier prestatie-indicatoren TT-jaarplan

 • naam school
 • naam veco
 • e-mailadres veco
 • gemeente
 • naam gemco
 • e-mailadres gemco
 • bankrekeningnummer
 • betalingskenmerk/referentienummer


TT-website

 • naam school
 • gebruikersnaam TT
 • wachtwoord
 • e-mailadres veco


Online evaluatieformulieren

 • naam school
 • e-mailadres school voor het automatisch ontvangen van de evaluatieantwoorden
   
Hoe gaan wij met deze (persoons)gegevens om?

De provincie draagt er zorg voor dat (persoons)gegevens alleen toegankelijk zijn voor functionarissen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie of opdracht.

Hoe lang worden de (persoons)gegevens bewaard?

De (persoons)gegevens worden zolang bewaard, zolang de school deelneemt aan TT. Zodra een school zich uitschrijft of tussentijds verzoekt om verwijdering van de (persoons)gegevens, dan gebeurt dit zo snel als mogelijk: uiterlijk binnen de daarvoor gelden wettelijke termijnen gesteld volgens de AVG.

Verwerkingen door derden

Bij de uitvoering van haar taken kan de provincie gebruikmaken van diensten van derden. Dit kan zijn externe krachten die de provincie ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken, externe partijen waaraan de provincie taken (deels) heeft uitbesteed of in samenwerkingsverbanden waarbinnen taken in samenwerking met andere partijen worden opgepakt. Daarnaast maakt de provincie voor haar informatievoorziening in bepaalde gevallen gebruik van onlinediensten zoals clouddiensten en SaaS-oplossingen. De provincie gaat zorgvuldig te werk bij de selectie van (uitvoerende) partners. Met het oog op privacy laat de provincie derden een verwerkingsovereenkomst ondertekenen. Met het ondertekenen van deze overeenkomst conformeren zij zich bij de uitvoering van hun taken aan de bepalingen uit de AVG.

Beveiliging

De beheerder van TT-Brabant hanteert verschillende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de door u verstrekte (persoons)gegevens. Er vindt geen doorgifte van (persoons)gegevens naar anderen plaats.

Uw rechten

Op uw verzoek verstrekt TT-Brabant graag een overzicht van de (persoons)gegevens die wij van u verwerkten. Als u niet langer nieuwsberichten wenst te ontvangen of niet langer op de hoogte gehouden wilt worden, kunt u altijd aangeven dat u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, waarna de toezending ervan wordt stopgezet. Berichtgeving die noodzakelijk is voor de dienstverlening van TT kunt u logischerwijs niet stopzetten.

Vragen en contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de manier waarop TT-Brabant omgaat met privacy en het verwerken van (persoons)gegevens, kunt u contact opnemen via de contactpagina. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 juli 2018.