De website van TotallyTraffic maakt gebruik van cookies en webstatistieken.

TotallyTraffic gebruikt cookies onder meer om de website te analyseren en te verbeteren. Meer weten over deze cookies: totallytraffic.bvlbrabant.nl/cookies.
U geeft, door gebruik te blijven maken van deze website aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op deze website.

sluit melding
TotallyTraffic

TT-aanpak

TotallyTraffic (TT) is dé aanpak voor verkeerseducatie in Noord-Brabant voor het voortgezet onderwijs. TT vervangt sinds het schooljaar 2011-2012 het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) voor middelbare scholieren.

TT richt zich op structurele verkeerseducatie van hoge kwaliteit in het voortgezet onderwijs. De focus ligt hierbij op de verkeerseducatie zelf: goede, duidelijk lessen waarbij voorafgestelde leerdoelen aan bod komen. TT is voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, dus van alle leerjaren en op alle niveau's binnen het voorgezet onderwijs.

Begeleiding
Scholen die deelnemen aan TT werken mee aan permanente verkeerseducatie voor hun leerlingen. Zij krijgen hiervoor de materialen en begeleiding die nodig zijn om verkeerseducatie goed in te bedden in het lesprogramma.

Lesmodules
De TotallyTraffic-aanpak in Noord-Brabant kenmerkt zich door een selectie goede, duidelijke lesmodules aan te bieden aan de scholen. Daarbij staat interactiviteit met de leerlingen centraal via discussie, reflectie en het opdoen van praktische ervaring. Het is de bedoeling dat leerlingen zich bewust worden van hun eigen rol in het verkeer en de mogelijke gevaren en risico’s.

Waarom de TT-aanpak in Noord-Brabant?
VO-scholen gaven herhaaldelijk aan op het gebied van verkeerseducatie behoefte te hebben aan goede lesmaterialen die de school zelf kan aanpassen aan de schoolspecifieke situatie. Daartoe zijn er in 2010 via de Proeftuin VO! allerlei lesvormen in zeven verschillende lesmodules ontwikkeld en op vijftien scholen uitgetest. Ook willen scholen zonder veel extra rompslomp verkeerslessen kunnen geven, dus zonder te veel verplichtingen richting gemeente of provincie. De aanpak van TotallyTraffic sluit aan op de wensen van het voortgezet onderwijs.

Herkomst TotallyTraffic
Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) ontwikkelde TotallyTraffic; de VO-scholen in Zuid-Holland hebben het met veel succes opgepakt. Net als Brabant heeft Zuid-Holland veel ervaring op het gebied van verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs. In Noord-Brabant is TT samen met het onderwijsveld verder ontwikkeld en aangepast. Daardoor voldoet het beter aan de behoefte aan goede lesmaterialen, die de school zelf kan aanpassen aan de schoolspecifieke situatie