De website van TotallyTraffic maakt gebruik van cookies en webstatistieken.

TotallyTraffic gebruikt cookies onder meer om de website te analyseren en te verbeteren. Meer weten over deze cookies: totallytraffic.bvlbrabant.nl/cookies.
U geeft, door gebruik te blijven maken van deze website aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op deze website.

sluit melding
HomeGemeente-infoKosten en subsidie
TotallyTraffic

Kosten en subsidie

TT-Scholen kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente voor de te maken kosten. De gemeente (of de regio) beslist zelf hoeveel subsidie zij verstrekt.

geld

Er is een nieuwe subsidieregeling van kracht. Die geldt voor alle regio's in Noord-Brabant. Vanaf 2014 werken de regio’s met normbedragen voor de scholen die deelnemen aan TT. De scholen hoeven geen begrotingen en declaraties meer bij de gemeenten in te dienen. Een hele administratieve verlichting! Daarvoor in de plaats komen de 'prestatie-eisen'.

Kosten

Elke voortgezet onderwijsschool die meedoet met TT krijgt van de provincie Noord-Brabant gratis zeven verkeerseducatie modules aangeboden, op papier en digitaal via de site. Ook de begeleiding kost de school niets. Bovendien krijgt de school een tegemoetkoming in de kosten die worden gemaakt. Alle afspraken daarover met de school staan in het TT-jaarplan.

Extra kosten
Eventuele extra kosten die de school maakt bij het geven van de modules (zoals gastlessen en uitvoering van een project als onderdeel van een module) betaalt de school vanuit het normbedrag.

Indienen TT-jaarplan
Na goedkeuring van het TT-jaarplan door de TT-begeleider dient de school het TT-jaarplan in bij de gemeente. Dit gebeurt in principe voor 1 juli vanwege de budgetreserveringen bij de gemeenten. Als u voor een andere inleverdatum kiest, communiceer dat dan met de scholen.

Subsidie
De gemeente (of regio) bepaalt hoeveel subsidie de school krijgt (vaak 80%). De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van de school, de school draagt dus zelf ook altijd bij aan een deel van de kosten.

Budget reserveren
Als er in uw gemeente VO-scholen zijn die nu nog niet deelnemen aan TT, maar wel subsidie indienen voor verkeerseducatie, dan horen we dat graag. Wij kunnen dan met de betreffende school contact opnemen over TotallyTraffic. Als u verwacht dat er (extra) scholen aan TT gaan deelnemen in het komend kalenderjaar, dan kunt u, vooruitlopend hierop, budget reserveren.

GGA's
De provincie werkt samen met gemeenten, Rijkswaterstaat en andere organisaties volgens een GebiedsGerichte Aanpak (GGA). Op regionaal niveau werken de partners samen om bestaande verkeers- en vervoersproblemen op te lossen. Bij financiele vragen rondom TT nemen gemeenten contact op met GGA-coördinator uit hun regio.

De regio's
De GGA-partners werken samen in vijf regio’s: Noordoost, ’s-Hertogenbosch, Midden-Brabant, Breda, West-Brabant en Metropool Regio Eindhoven (MRE, het voormalige SRE).